Politica de Confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate vizează numai clienții S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. și utilizatorii serviciilor noastre online, respectiv vizitatorii website-ului www.casavanatoruluiiasi.ro  (comenzi online).

Prevederile prezentei Politici se vor interpreta împreună cu prevederile Politicii privind protecția datelor, cu aplicabilitate pentru datele prelucrate prin intermediul website-urilor, precum și cu dispozițiile menționate în Termeni și Condiții.

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. depune eforturi pentru a asigura protecția confidențialității datelor dumneavoastră personale atunci când utilizați serviciile noastre. În acest sens, deținem o politică menită să stabilească atât modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate, dar și modul în care acestea vor fi protejate.

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, ori doriți informații cu privire la prelucrarea datelor personale de către compania noastră, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@casavanatoruluiiasi.ro

Scopul utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Prin furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă exprimați acordul expres și neechivoc cu privire la utilizarea de către S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. a datelor colectate în următoarele scopuri:

(i) pentru a va crea “Contul meu” pentru serviciile de livrare, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, număr de telefon, adresa dumneavoastră de e-mail, adresa de livrare, modalitatea de plată preferată;

(ii) pentru a prelua comenzile ca vizitator pentru serviciile de livrare, plasate utilizând serviciile online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail, modalitatea de plată preferată și adresa de livrare;

(iii) pentru a vă contacta în eventualitatea oricăror probleme ivite în livrarea produselor comandate de dumneavoastră, caz în care ne va fi necesar, spre exemplu, numărul dumneavoastră de telefon;

 (iv) pentru a prelua reclamațiile și/sau sugestiile dumneavoastră și pentru a vă răspunde în mod corespunzător, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și localitatea;

 (v) pentru vă expedia oferte de marketing, cum ar fi newslettere, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele;

 (vi) pentru a notifica eventualii câștigători ai campaniilor organizate în mediul online, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, adresa de e-mail, numele, adresa de domiciliu/reședința și numărul de telefon.

(vii) pentru a vă contacta în urma completării formularului de recrutare disponibil pe website-ul www.casavanatoruluiiasi.ro, caz în care vor fi necesare, spre exemplu, numele, numărul de telefon, adresa de e-mail și localitatea;

 (viii) pentru a vă contacta în urma completării formularului privind realizarea unei colaborări, caz în care ne vor fi necesare, spre exemplu, nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail și detalii despre proiectul pe care vreți să îl propuneți.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a răspunde scopurilor pentru care au fost colectate sau cât impune legea, ulterior urmând ca datele personale să fie șterse ori transformate în date anonime, cu excepția situației în care există o dispoziție legală imperativă pentru a le păstra.

Drepturile dumneavoastră

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiază de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat;
 2. Dreptul de acces;
 3. Dreptul la rectificare;
 4. Dreptul de ștergere;
 5. Dreptul de a restricționa procesarea;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor;
 7. Dreptul la opoziție;
 8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Dreptul la informare:

Potrivit legii, aveți dreptul să vi se furnizeze cel puțin următoarele informații, cu excepția situației în care deja posedați aceste informații:

(i) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

(ii) scopul în care se realizează prelucrarea datelor;

(iii) informații suplimentare, precum:

 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza;
 • existența drepturilor izvorâte din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

(iv) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces la date:

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține de la S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L., prin înaintarea unei cereri scrise, datată și semnata, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L..

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L., în situația în care prelucrează date cu caracter personal care vă privesc, vă vom comunica în termen de 15 zile de la data primirii cererii, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele informații:

(i) informații cu privire la scopul prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

(ii) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;

(iii) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vă vizează;

(iv) informații cu privire la dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea preluării datelor cu caracter personal sau a dreptului de a se opune prelucrării

(vi) dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

Dreptul de intervenție asupra datelor:

În cazul în care datele dumneavoastră personale sunt fie incomplete, fie inexacte, sunteți îndreptățit să solicitați S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. prin cerere scrisă, datată și semnată, și să obțineți în termen de 15 zile de la data primirii cererii de către S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L., următoarele:

(i) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea acestor date;

(ii) transformarea în date anonime;

(iii) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricăreia dintre operațiunile menționate la pct. de mai sus, conform dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Dreptul la opoziție:

Prin cerere scrisă, datată și semnată, vă puteți retrage în orice moment, gratuit și fără nicio justificare, consimțământul exprimat cu privire la utilizarea de către S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. a datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct (i.e. transmiterea de newslettere).

În scopul obținerii acestor informații în scris din partea S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L., pe baza cererilor evidențiate mai sus, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: office@casavanatoruluiiasi.ro

Dreptul la portabilitate:

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la datele dumneavoastră personale comunicate către S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L., într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul de a vi se transmite datele cu caracter personal către alt operator, în cazul în care:

 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR sau al art. 9 alin. (2) lit. a) sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b);
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul celor anterior menționate, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale:

În temeiul dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE puteți cere și obține retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice împotriva dumneavoastră, precum și reevaluarea oricărei decizii luate în privința dumneavoastră și care vă afectează în mod semnificativ, în cazul în care au fost adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal.

Dreptul de a se adresa justiției:

În cazul în care vă considerați prejudiciat sau vi s-a adus atingere unor drepturi conferite de lege, în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, fără a aduce atingere posibilității de a vă adresa cu plângere autorității de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor competente pentru apărarea drepturilor și/sau pentru acoperirea prejudiciului, după caz.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor tale personale:

 1. Executarea contractelor cu partenerii S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L.;
 2. Consimțământul tău;
 3. Obligații legale;

Te vom informa anterior prelucrării datelor tale cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care ne-ai divulgat datele tale cu caracter personal.

Persoanele împuternicite de S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. cu prelucrarea datelor personale

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. poate utiliza persoane împuternicite pentru prelucrarea datelor personale precum furnizori de soluții IT, Marketing, Resurse Umane, precum și alte domenii de activitate necesare pentru managementul afacerii.

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. va încheia acorduri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale, care să asigure asumarea și respectarea obligațiilor de a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv obligația de a le șterge) în acord deplin cu legile aplicabile, precum și faptul că oferă o protecție adecvată datelor tale cu caracter personal.

Accesul la date

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. nu va transfera, vinde sau oferi la schimb datele dumneavoastră către terți pentru scopuri de marketing.

Securitatea datelor dumneavoastră

S.C. OSCAR PRO FOOD S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție și de securitate adecvat în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal prin limitarea accesului neautorizat, ori împotriva pierderii sau manipulării neautorizate a datelor. În plus, în acord cu evoluția tehnologiei în materie informatică, depunem eforturi continue în scopul adaptării măsurilor de securitate.